برچسب : تقسیط بدهی مالیاتی

بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۵ مورخ  ۱۳۹۹/۱/۱۹ دسته: ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: تفویض اختیار تقسیط و انهال بدهی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱ مورخ ۱۳۹۹/۱/۵ پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱ مورخ ۱۳۹۹/۱/۵...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی ابلاغ مصوبه ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۱ مورخ  ۱۳۹۹/۱/۵ دسته: مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا» موضوع: ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا» بدین وسیله مصوبه...