برچسب : تقسیط بدهی

بخشنامه ها تازه های مالیاتی

بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵ در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵  مورخ  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ دسته: امواد ۱۶۷ و ۱۹۱ ق.م.م  موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده     ...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۶۷

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۶۷: وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک­جا...