پنجشنبه/ ۳ تیر / ۱۴۰۰

برچسب: تقویت رفتار

دیدگاه های موجود در روانشناسی معاصر - دیدگاه رفتارگرایانه - دیدگاه زیست شناسانه - دیدگاه غریزی

دیدگاه های موجود در روانشناسی معاصر

رویکردهای مختلفی در مطالعه روانشناسی وجود دارد. پنج دیدگاه اصلی روانشناسی معاصرعبارتند از زیست شناسانه، رفتاری، شناختی، روانکاوانه، و ذهن گرایانه.

دیدگاه های موجود در روانشناسی معاصر - دیدگاه رفتارگرایانه - دیدگاه زیست شناسانه - دیدگاه غریزی

دیدگاه های موجود در روانشناسی معاصر

رویکردهای مختلفی در مطالعه روانشناسی وجود دارد. پنج دیدگاه اصلی روانشناسی معاصرعبارتند از زیست شناسانه، رفتاری، شناختی، روانکاوانه، و ذهن گرایانه.

اسکرول به بالا