برچسب : تهذیب الکمال فی اسما الرجال

ادبیات داستان کوتاه

بُرشی از کتاب تهذیب الکمال فی أسماء الرجال

محمد زکی زاده
بُرشی از کتاب تهذيب الكمال فی أسماء الرجال ... در این کتاب آمده است: هنگامی که عروة بن محمد به عنوان والی یمن، وارد آن شد....