برچسب : توان تولیدی و خدماتی

دستورالعمل های مالیاتی

دستورالعمل مالیاتی در خصوص حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۱۴  –   مورخ  ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ دسته: بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موضوع: اصلاح بند ۳ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸در خصوص حداکثر استفاده از توان تولیدی و...