برچسب : توکل

عارفانه

بت نفس و توکل در نظر ابوسعید ابوالخیر

هادی جنگجو
گویند: روزى ابوسعید ابوالخیر و خواجه ابوالقاسم قُشیرى در بازار نیشابور مى‏ رفتند، شلغم پخته دیدند، و هر دو بدان رغبتى پیدا کردند. ابوسعید پولى داد و شلغم خرید و خورد. قشیرى در خاطرش مى‏...