برچسب : تکنیکال

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام لخانه (لوازم خانگی پارس)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام لخانه (لوازم خانگی پارس) مشاهده می کنید این سهام درون یک پارالل قرار گرفته است. سهم لخانه موج 1 و 2 اصلی را پشت سر گذاشته است و...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام مفاخر (توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام مفاخر (توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام مفاخر مشاهده می کنید سهم در حال تکمیل موج 3 خود می باشد....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام داوه (داروسازی آوه سینا)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام داوه (داروسازی آوه سینا) همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام داوه مشاهده می کنید این سهام ۲ موج اصلی خود را تمام کرده و در حال کامل کردن موج...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام شتران (پالایش نفت تهران)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام شتران (پالایش نفت تهران) همان طور که در تحلیل نمودار سهام شتران مشاهده می کنید این سهام درون یک پارالل در حال حرکت است. موج ۱ و ۲ اصلی را...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام غچین (کشت و صنعت چین چین)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام غچین (کشت و صنعت چین چین) همان طور که در نمودار سهام غچین مشاهده می کنید این سهام درون یک پارالل در حال حرکت است. با اتمام موج ۱ اصلی...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام حپترو (حمل و نقل پتروشیمی)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام حپترو (حمل و نقل پتروشيمي)...سهام حپترو در روند خود به کف چنگال برخورد کرده که در صورت حمایت از این ناحیه می توانیم منتظر رشد بزرگی در قالب موج 3 باشیم....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام غالبر (لبنیات کالبر)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام غالبر همان طور که در تحلیل سهام غالبر مشاهده می کنید این سهام موج ۱ (A) و موج ۲ (B) را پشت سر گذاشته و در حال تکمیل موج ۳...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام ثاخت (بین المللی توسعه ساختمان)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام ثاخت (بین المللی توسعه ساختمان) همان طور که در تحلیل نجام شده بر روی نمودار سهام ثاخت مشاهده می کنید این سهام از نظر امواج الیوتی بررسی شده است. طبق...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام ثامان (سامان گستر اصفهان)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام ثامان مشاهده می کنید این سهام (سامان گستر اصفهان) روند صعودی اصلی خود را نزدیک به یک سال است که آغاز کرده است....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام بالاس (مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن )

مهسا زکی زاده
همانطور که در تحلیل نمودار سهام بالاس (مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن) مشاهده می کنید این سهم اکنون امواج ۱ و ۲و ۳ خود را ساخته است و اکنون در موج ۴ به سر می...