برچسب : جایزه خوش حسابی مالیاتی

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۹۰

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۹۰: علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در قانون مالیات های مستقیم برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (۱%)...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸۹

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸۹: اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان‌ و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و مالیات هرسال...