برچسب : جرائم دادستانی

راهکارهای مالیاتی

مالیات علی الرأس و نزدیک شدن به روزهای پایانی با ماده ۱۶۹ ق.م.م و جرائم مالیاتی

محمد مهدیان
مالیات بر مبنای گزارش علی الرأس در صورتی تعیین می‌گردد که اسناد و مدارکی از سوی مؤدی به واحد مالیاتی مربوط به رسیدگی پرونده، ارائه نگردد و یا این اسناد و مدارک بر اساس ضوابط...