برچسب : جرائم ماده 169 مکرر ق.م.م

بخشنامه ها

مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۸ مورخ  ۱۳۹۹/۱/۱۹ دسته: ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ موضوع: مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰...