برچسب : جرائم مالیات بر ارزش افزوده

راهکارهای مالیاتی

انواع جرائم مالیات بر ارزش افزوده در قانون

محمد مهدیان
در حال حاضر، مالیات بر ارزش افزوده مهم‌ترین نوع مالیات برای دولت به حساب می‌آید زیرا هم بیشترین میزان وصول را در میان انواع مختلف منابع مالیاتی دارد و هم از جنبه زمان و نحوه...