برچسب : جریمه

راهکارهای مالیاتی

پرداخت مالیات اظهارنامه مالیاتی ، شیوه و جریمه عدم پرداخت آن

محمد مهدیان
پرداخت مالیات، در زمان تسلیم اظهارنامه و یا موعد سررسید:      بر اساس قوانین مالیات‌های مستقیم، پرداخت مالیات می‌بایست در یکی از دو زمان موعد سررسید و یا زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی صورت پذیرد. به‌طورکلی...
کلیات

اظهارنامه مالیاتی – مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده (بخش دوم)

محمد مهدیان
انواع اظهارنامه مالیاتی مربوط به مالیات های مستقیم و غیر مستقیم ۴- اظهارنامه ماده ۱۱۴قانون مالیات های مستقیم: بر اساس این ماده قانونی، آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظف‌اند قبل از تاریخ تشکیل...