برچسب : جغد دانا

ادبیات قصه کودکانه

قصه کودکانه جغد دانا

نویسنده
جغد پیری بود که روی درخت بلوطی زندگی می کرد. جغد هر روز اتفاقاتی که دور و برش می افتاد را تماشا می کرد....