شنبه/ 24 مهر / 1400

برچسب: حافظ

دکتر دینانی و حافظ؛ نوشته ای از دکتر دینانی به بهانه بزرگداشت حافظ

دکتر دینانی و حافظ؛ نوشته ای از دکتر دینانی به بهانه بزرگداشت حافظ

در مقدمه کتاب حافظ معنوی که به کوشش کریم فیضی به غزلیات حافظ شیرازی به روایت دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی پرداخته شده است، دکتر دینانی به بیان مطالب گسترده ای پیرامون حافظ پرداخته که برشی از آن را انتخاب کرده و باهم می خوانیم.

طنز حافظ؛ به قلم استاد شفیعی کدکنی به بهانه بزرگداشت حضرت لسان الغیب

طنز حافظ؛ به قلم استاد شفیعی کدکنی به بهانه بزرگداشت حضرت لسان الغیب

ديوان حافظ، دريچه آزادى روح انسانِ ايرانى است. هيچ كس منكر شكسپير و هومر و پوشكين و گوته و متنبى و دانته نيست، ولى اين چنين حضور شگفت آورى در زندگى يك ملّت در تمام لحظه هاى تاريخى يك جامعه از عهده هيچ شاعرى تاكنون برنيامده است.

رزق و روزی در نگاه حافظ شیرازی

بررسی رزق و روزی در اشعار حافظ شیرازی

در بیان اختصاص های شعری حافظ توجه خاص او به صنعت های مختلف لفظی و معنوی در بیت های خود به نحوی است که کم تر بیتی از شعرهای او را می توان خالی از نقش و نگار صنایع یافت.

دکتر دینانی و حافظ؛ نوشته ای از دکتر دینانی به بهانه بزرگداشت حافظ

دکتر دینانی و حافظ؛ نوشته ای از دکتر دینانی به بهانه بزرگداشت حافظ

در مقدمه کتاب حافظ معنوی که به کوشش کریم فیضی به غزلیات حافظ شیرازی به روایت دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی پرداخته شده است، دکتر دینانی به بیان مطالب گسترده ای پیرامون حافظ پرداخته که برشی از آن را انتخاب کرده و باهم می خوانیم.

طنز حافظ؛ به قلم استاد شفیعی کدکنی به بهانه بزرگداشت حضرت لسان الغیب

طنز حافظ؛ به قلم استاد شفیعی کدکنی به بهانه بزرگداشت حضرت لسان الغیب

ديوان حافظ، دريچه آزادى روح انسانِ ايرانى است. هيچ كس منكر شكسپير و هومر و پوشكين و گوته و متنبى و دانته نيست، ولى اين چنين حضور شگفت آورى در زندگى يك ملّت در تمام لحظه هاى تاريخى يك جامعه از عهده هيچ شاعرى تاكنون برنيامده است.

رزق و روزی در نگاه حافظ شیرازی

بررسی رزق و روزی در اشعار حافظ شیرازی

در بیان اختصاص های شعری حافظ توجه خاص او به صنعت های مختلف لفظی و معنوی در بیت های خود به نحوی است که کم تر بیتی از شعرهای او را می توان خالی از نقش و نگار صنایع یافت.

اسکرول به بالا