یکشنبه/ 3 بهمن / 1400

مراتب عرفانی

حضور و مراقبت

مراتب عرفانی

سرمایه توحید صمدی قرآنی در مقام حضور و مراقبت (مراتب عرفانی) / حضور و مراقبت (مجلس 17)

سرمایه توحید صمدی قرآنی در مقام حضور و مراقبت (مراتب عرفانی) / حضور و مراقبت استاد صمدی آملی (مجلس هفدهم): اگر احکام هر مرتبه را در همان مرتبه پیاده نفرمایید، کفر پیدا می‌شود. تا در نشئه طبیعتی، اگر دلسوزی و مهربانی و گریه و اشک نباشد به کمال نمی‌رسید.

سرمایه توحید صمدی قرآنی در مقام حضور و مراقبت - تضاد و تزاحم

سرمایه توحید صمدی قرآنی در مقام حضور و مراقبت (تضاد و تزاحم) / حضور و مراقبت (مجلس هفدهم)

سرمایه توحید صمدی قرآنی در مقام حضور و مراقبت (تضاد و تزاحم) / حضور و مراقبت (مجلس هفدهم): تا وقتی‌ که در عالم طبیعت و محکوم به احکام طبیعت هستیم، تزاحم حق و باطل، اختلاف مضل و هادی، تزاحم آدم و شیطان و امثال این امور را می‌بینیم.

تحفه هایی که در مقام حضور می دهند

تحفه هایی که در مقام حضور می دهند/ حضور و مراقبت (مجلس شانزدهم)

تحفه هایی که در مقام حضور می دهند/ حضور و مراقبت (مجلس شانزدهم): آن که جان خود را به جانان هدیه می‌کند، خواهد دید که دوست چه تحفه‌ های ملکوتی و چه هدایایی به او خواهد داد. دوست، فقط یک تحفه می‌خواهد و آن تحفه جان است. جان خود را بده و هر چه خواهی بگیر.

همام

ضرورت وجود استاد در مراقبت عرفانی (روایت همام) / حضور و مراقبت (مجلس شانزدهم)

به برداشت این کمترین، شاید ممانعت حضرت برای بیان اوصاف متقین به همّام در ابتدای سؤال او، به‌ خاطر این بود که آقا می‌ دیدند در جلسه، کسانی هستند که طاقت ندارند صحنه شیهه و جان دادن همّام را ببینند و به‌ خاطر آن‌ ها کمی معطل فرمودند و به یک نحو به همام اشاره فرمودند که همین مقدار بس است. والّا اگر رعایت حال حاضرین در جلسه نبود چه‌ بسا حضرت همان مقدار مکث را هم نمی‌ کردند و بی‌ معطلی جواب همّام را می‌دادند.

ضرورت وجود استاد در مراقبت عرفانی

ضرورت وجود استاد در مراقبت عرفانی / حضور و مراقبت (مجلس شانزدهم)

اگر کسی بخواهد در وادی مراقبت عرفانی قدم گذارد، باید استاد داشته باشد و اگرچه ممکن است بدون استاد به موفقیت‌هایی دست یابد ولی اگر مراقبت او تام شود، این خطر وجود دارد که در مقابل تمثلات و فیوضات ماوراء طبیعت چون آن‌طور که باید با عالم تجرد خو نکرده، سر از جنون در آورد و یا به موت طبیعی از دنیا برود.

پیامدهای مراقبت و حضور عرفانی

پیامدهای مراقبت و حضور عرفانی / حضور و مراقبت (مجلس شانزدهم)

همچنان که گفتیم در مراقبت به‌ معنای توحید صمدی قرآنی، آن‌طور که در کتاب‌ های اصیل عرفانی آمده‌است، زاهد و عابد در حقیقت اهل خلوت و آخرتند، اما عارف، نه اهل دنیاست و نه اهل آخرت، بلکه اهل خدا و اهل حق است و حق در جان او رسوخ کرده و عین ذات او شده‌ است و او این اهلیت را پیدا کرده که یکپارچه حقّانی باشد، لذا به او که متحقق به‌ حقیقت الهیّه است، اهل تحقیق می‌گویند.

بهشت ذاتی عارف نیست

بهشت ذاتی عارف نیست / حضور و مراقبت (مجلس پانزدهم)

جلوتر که می‌روید، می‌بینید که اصلاً او یکی است و یکی، قرب و بعد ندارد؛ زیرا وقتی توحید الصمد و غیرمتناهی شد، چه از چه و که از که دور است؟ اصلا دو تا کجاست تا این یکی به آن یکی نزدیک و یا از آن دور شود؟

جایگاه زاهد دوستدار بهشت، در مقام توحید صمدی

جایگاه زاهد دوستدار بهشت، در مقام توحید صمدی / حضور و مراقبت (مجلس پانزدهم)

از دیدگاه انسان مراقب عرفانی و آنکه به قله شامخ توحید صمدی رسیده، زاهد هم از پیشگاه الهی رانده‌ شده و مطرود است؛ چراکه او هم همانند جهنمی، از خداوند گریزان است. جهنمی از خدا می‌گریزد و به جهنم می‌رود، ولی بهشتی از خدا می‌گریزد و به سوی بهشت می‌رود.