برچسب : حکمت

ادبیات حکمت و فلسفه

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا / فصل هفتم

محمد زکی زاده
رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا فصل هفتم / در خاتمه فصول و اینکه همه موجودات عالم عاشق خیر مطلقند ...خبر مطلق و علت اولی نظر به آن جود و بخشش ذاتی خود مایل...
حکمت و فلسفه عارفانه

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس هفتم (حضور و عدم اشتغال به غیر)/۲

سوخته
کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در سال 1378 و در مشهد مقدس است. در این مطلب قسمتی دیگر از مجلس هفتم این کتاب گران بها را آغاز کرده و...
ادبیات حکمت و فلسفه

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا / فصل ششم

محمد زکی زاده
رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا فصل ششم / در بیان عشق نفوس الهیه و اینکه علت اولی، خیر مطلق و دارای جمیع خیرات و معشوق نفوس الهیه است....
عارفانه

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس هفتم (حضور و عدم اشتغال به غیر)/۱

سوخته
کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در سال 1378 و در مشهد مقدس است. در این مطلب قسمتی دیگر از مجلس هفتم این کتاب گران بها را آغاز کرده و...
ادبیات حکمت و فلسفه

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا / فصل پنجم

محمد زکی زاده
رساله عشق ابو علی سینا فصل پنجم / در بیان عشق ظرفا و صاحبان ذوق سلیم نسبت به صور حسنه ... سه چیز است که به دنبال عشق به صور حسنه ممکن است پدید آید:...
عارفانه

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس هفتم (حضور و تشرف به مشرب و مقدم امام)

سوخته
کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در سال 1378 و در مشهد مقدس است. در این مطلب قسمتی دیگر از مجلس هفتم این کتاب گران بها را آغاز کرده و...
ادبیات حکمت و فلسفه

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا / فصل چهارم

محمد زکی زاده
رساله عشق ابو علی سینا فصل چهارم / در بیان عشق نفوس حیوانی ... چیزی که نزد عوام مشهور و قابل انکار نیست قوه شهویه حیوانی است و معشوق این قوه در عموم حیوانات سوای...
حکمت و فلسفه عارفانه

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس هفتم (صراط تاریک و باریک حضور)

سوخته
کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در سال 1378 و در مشهد مقدس است. در این مطلب قسمتی دیگر از مجلس هفتم این کتاب گران بها را آغاز کرده و...
عارفانه

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس هفتم (فاصله یافته های ما با حقایق خارجی)

سوخته
کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در سال 1378 و در مشهد مقدس است. در این مطلب قسمتی دیگر از مجلس هفتم این کتاب گران بها را آغاز کرده و...
ادبیات حکمت و فلسفه

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا / فصل سوم

محمد زکی زاده
رساله عشق ابو علی سینا فصل سوم / در بیان وجود عشق در نفوس و صور نباتات ... عشق مختص به قوه مغذّیه که سبب و مبدا شوق اوست برای غذا در موقع احتیاج و...