برچسب : خودنمایی

رمزهای موفقیت

به هیچ مشکلی اجازه خودنمایی نده…

مهسا زکی زاده
به هیچ مشکلی اجازه خودنمایی نده… آنقدر نیرومند باش تا از هرچیزی نهراسی، آنقدر راضی باش تا به هیچ مشکلی اجازه‌ی خودنمایی ندهی، و آنقدر در فکر اصلاح خود باش تا فرصتی برای قضاوت دیگران...