برچسب : خیاطی بدون الگو

آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی دامن پیلی دار در وسط جلو

خیاطی آسان
برای رسم الگوی دامن پیلی دار در وسط جلو ابتدا الگوی اولیه را می کشیم. از خط وسط جلو 24_12 سانتی متر اوزمان می دهیم....
آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی دامن پیلی دار یک طرفه

خیاطی آسان
برای رسم الگوی دامن پیلی دار ابتدا یک جلو کامل می کشیم. از پایین پنس یک طرف (قسمتی که می خواهیم پیلی دهیم) خطی به پایین دامن رسم کرده و آن را جدا می کنیم....