برچسب : دادستانی انتظامی

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۰

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۰: مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از: هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۹

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۹: تخلف قضات اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأت‌های حل ‌اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۸

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۸: در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی ‌به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی به ‌عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۷

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۷: تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی ‌اداری مرکب از یکی از روسای...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۶

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۶: هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل‌ اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۵

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۵: جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود: الف – شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون. ب – گزارش رسیده از مراجع رسمی. پ –...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۴

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۴: وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است: الف – رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ‌مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۳

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۳: دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی ‌مقام ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه ‌خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۲

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۲: حذف شد.(۱) توضحات: به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم ، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده (۲۶۲) قانون حذف شد. ‌”ماده ۲۶۲ قانون مالیات های مستقیم –...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۱

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۱: حذف شد.(۱) توضحات: به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم ، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده (۲۶۱) و تبصره آن حذف شد. “ماده ۲۶۱ قانون مالیات...