برچسب : داستان کوتاه

ادبیات داستان کوتاه

دوباره همان شوی که بودی / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
به جای اینکه بر سر هر مصیبتی ناله سر کنی و مغز را نیز دچار گمراهی کنی، از او سوال کن تا به تو فرمان دهد که چگونه از این بحران به در شوی و...
ادبیات داستان کوتاه

تپش های بی اختیار قلبت را به یاد داری؟ / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
داستان تپش های بی اختیار قلبت را به یاد داری؟ از شیوانا ...زن در حالی که از شدت گریه آرام و قرار نداشت به طرف مدرسه آمد تا شیوانا را ببیند. از حیاط مدرسه که...
ادبیات داستان کوتاه

کدام را انتخاب کنم؟ / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
قرار بود یک کودک یتیم را به خانواده ای که شرایط مطلوبی دارد، بسپارند. دو خانواده ثروتمند داوطلب شده بودند. شرایط مالی هر دو خانواده یکسان بود، به همین دلیل اهالی دهکده به سمت مدرسه...
ادبیات داستان کوتاه

بُرشی از کتاب تهذیب الکمال فی أسماء الرجال

محمد زکی زاده
بُرشی از کتاب تهذيب الكمال فی أسماء الرجال ... در این کتاب آمده است: هنگامی که عروة بن محمد به عنوان والی یمن، وارد آن شد....
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

آرزوی پیرمرد / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
روزی شیوانا از نزدیک مزرعه ای می گذشت. مرد میانسالی را دید که کنار حوضچه ای نشسته و غمگین و افسرده به نقطه ای خیره شده است. شیوانا کنار مرد نشست و علت افسردگی اش...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

آرامش کودک و راز کائنات /مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
داستان آرامش کودک و راز کائنات از شیوانا   مردی سراسیمه نزد شیوانا آمد و گفت: استاد! چند روزی است که دست به هر کاری می زنم انگار از بدشانسی کارم گره می خورد. احساس...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

بگذار تصور کند که مرا فریفته است / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
او با اطمینان به معرفت شیوانا این فریب را بکار گرفته است. دقت کنید که معرفت و خردمندی چقدر اعتبار دارد که حتی فریبکاران نیز به آن اعتماد می کنند. با این وصف شما از...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

چرخ روزگار /مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
داستان چرخ روزگار از شیوانا   در دهکده مرد خسیسی زندگی می کرد و یک کارگاه نجاری بزرگ، با امکانات بسیار خوبی داشت و کارهای متنوعی می ساخت و به شهرهای دور و نزدیک می...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

دلباخته چه کسی شده ای؟ / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
داستان دلباخته چه کسی شده ای از شیوانا شیوانا با جمعی از شاگردانش از راهی می گذشتند، تا به نزدیکی یک آبادی رسیدند. قرار شد ساعتی استراحت کنند. در آن آبادی مهمانخانه ای بود که...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

خودت را از یاد نبر / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا کمی سکوت کرد و سپس گفت: درس امروز ما تجربه تلخ مرد جوانی است که ناخواسته خود را در باور حرف های کاذب مرد و زن جوان گم کرده است. می بایست هر روز...