برچسب : دالبر

تحلیل بنیادی

گزارش کدال : اخبار سود و زیان سهام شرکت ها در گزارش های ۱۲ ماهه خود (۲)

محسن زکی زاده
گزارش کدال دالبر: سهام البرز دارو در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱,۵۷۱ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲٪ رشد داشته...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که رشد کمتر از ۵۰ درصد داشته اند (۱)

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۱۲ ماهه سود و زیان سهام شرکت ها زگلدشت: سهام کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۶۶,۶۹۱ میلیون ریال درآمد...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۹ ماهه سهام چند شرکت دارویی

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۹ ماهه سهام دفارا، دکوثر، دالبر، دلر و… دفارا: سهام داروسازی فارابی دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۹/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۴۱۲,۰۳۴ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : رشد ۵۲ درصدی سهام دامین از گروه داروسازی، ۷۹ درصدی دکوثر و …

محسن زکی زاده
کدال گزارش های دوره ای، اخبار افزایش سرمایه و آمار سود و زیان شرکت ها دجابر: سهام داروسازی جابر ابن حیان دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۸/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۸۱,۴۳۱ میلیون ریال...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش های دوره ای و آمار سود و زیان سهام گروه داروسازی

محسن زکی زاده
کدال گزارش های دوره ای و آمار سود و زیان شرکت ها گروه داروسازی دفارا: سهام داروسازی فارابی در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۲۰ ریال سود محقق کرده...