برچسب : دامن ماهی برش دار

آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی دامن ماهی شماره ۳ یا ۶ ترک

خیاطی آسان
برای رسم الگوی دامن ماهی شماره 3 یا 6 ترک ابتدا الگوی اولیه را می کشیم. از قسمت پنس تا پایین خطی می کشیم و خط زانو و خط باسن را مشخص می کنیم....
آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی دامن ماهی شماره ۲

خیاطی آسان
برای رسم الگوی دامن ماهی شماره 2 ابتدا الگوی اولیه را کشیده و ویژگی های اندامی را بر روی آن اجرا می کنیم. خطی صاف از پنس تا پایین دامن می کشیم. خط باسن و...