برچسب : دامن پیلی یک طرفه

آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی

خیاطی به روش گرلاوین؛ دامن پیلی دوقلو در جلو

خیاط باشی
برای رسم الگوی دامن پیلی دوقلو در جلو ابتدا چارچوب اولیه الگو را می کشیم. سپس جلو و پشت الگو را از هم جدا می کنیم. برای برش بر روی پارچه از لبه قسمت جلو...
آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی دامن پیلی دار در وسط جلو

خیاطی آسان
برای رسم الگوی دامن پیلی دار در وسط جلو ابتدا الگوی اولیه را می کشیم. از خط وسط جلو 24_12 سانتی متر اوزمان می دهیم....