برچسب : دانشگاه استنفورد

رمزهای موفقیت

جستجوگر بمانید و نادان نمیرید

مهسا زکی زاده
جستجوگر بمانید و نادان نمی رید هیچکس نمیخواهد بمیرد، حتی کسانی که میخواهند به بهشت بروند، ولی با این حال “مرگ” مقصد مشترک و غیر قابل فرار است و باید باشد، زیرا “مرگ” بهترین اختراع...