برچسب : دان هرالد

ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

«اگر عمر دوباره داشتم» نوشته دان هرالد

محمد زکی زاده
اگر عمر دوباره داشتم، وقت بهار زودتر پا برهنه راه می رفتم و وقت خزان دیرتر به این لذت خاتمه می دادم. از مدرسه بیشتر جیم می شدم. گلوله های کاغذی بیشتری به معلم هایم...