برچسب : دایره عرض

دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس چهاردهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (تقسیم کره به بروج)

محمد مهدیان
پس مجموع فلک ثوابت از توهم ترسیم دوائر ششگانه بر روی منطقه البروج، به دوازده قسم متساوی تقسیم می شود، و هر قسم که بین دو نصف دائره از دو دائره عرض از قطب تا...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس سیزدهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (طول کوکب)

محمد مهدیان
طول کوکب را تقویم کوکب نیز گویند. اعنی هرگاه گویند تقویم فلان کوکب بدین مقدار است، یعنی طول آن بدان مقدار است. و حرکتی را که در تقاویم ثبت می کنند این حرکت است....
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس دوازدهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (پیرامون میل)

محمد مهدیان
اگر کوکب بر نفس معدل النهار بود آن را بعد نبود. و اگر بر نفس منطقه البروج بود آن را عرض نبود. و اگر بر یکی از دو نقطه اعتدال بود او را نه بعد...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس یازدهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (دایره عرض)

محمد مهدیان
از دوائر عظام، دائره عرض است. مقصود از این دائره، معرفت ابعاد نقاطه مفروضه بر فلک است از دائره بروج؛ خواه آن نقاط مرکز کوکبی از سیارات و ثوابت بود و خواه جز آن، چه...