برچسب : دایره معدل النهار

دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس هشتم دروس هیئت (دایره ماره به اقطاب اربعه)

محمد مهدیان
حال بدان که اقصر قوسی از دایره ماره به اقطاب اربعه در میان دو منطقه معدل النهار و منطقه البروج یا میان دو قطب ایشان افتد آن را میل کلّی گویند در ازای میول جزئیه...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس هفتم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (اعتدال ربیعی و خریفی)

محمد مهدیان
چون دایره منطقه البروج با معدل النهار تقاطع می‌کند، همیشه نیمی از آن در شمال معدل النهار بود و نیم دیگر در جنوب آن. و چون شمس در سطح منطقه البروج است یعنی دائماً ملازم...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس ششم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (مدارات عرضی)

محمد مهدیان
در حرکت ثانیه (حرکت بر اساس منطقه البروج) نیز همانند حرکت اولی (حرکت بر اساس معدل النهار) دارای دایره های کوچکتر موازی با منطقه بر اساس نقاط مفروض هستند که البته به دایره های موازی...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس چهارم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (دایره معدل النهار)

محمد مهدیان
منطقه حرکت اولی را که از دوائر عظام است، دایره معدل النهار گویند. و به اطلاق معدل النهار و به تخفیف معدل نامند و از آن تعبیر به منطقه فلک اعلی و اعظم، و منطقه...