برچسب : درآمد مشمول مالیات عملکرد

راهکارهای مالیاتی

آشنایی برگه‌های مالیاتی – برگ دعوت به هیئت حل اختلاف سنتی مشاغل

محمد مهدیان
در حالت کلی برگ دعوت به هیئت زمانی صادر می گردد که مودی نسبت به مالیات و یا درآمد مشمول مالیات خود معترض بوده و پرونده قابل طرح در هیئت حل اختلاف مالیاتی باشد....
راهکارهای مالیاتی

آشنایی برگه‌های مالیاتی – برگ قطعی مالیات عملکرد سامانه سنتی مشاغل

محمد مهدیان
برگ قطعی مالیات زمانی صادر می گردد که فرآیند رسیدگی به یک پرونده و اظهارنامه مالیاتی به سرانجام رسیده و مالیات نهایی مؤدی پس از بررسی توسط کارگروه رسیدگی و احیاناً اعتراض های وی تعیین...
راهکارهای مالیاتی

آشنایی برگه‌های مالیاتی – برگ تشخیص مالیات عملکرد سامانه سنتی مشاغل

محمد مهدیان
درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد مشاغل قابل مطالبه از مؤدی و البته اطلاعات دیگری همچون مشخصات عمومی و ... در برگ تشخیص مالیات عملکرد سامانه سنتی مشاغل قابل رؤیت است....