برچسب : درس های محرم

حکمت و فلسفه

درس های محرمی (قسمت چهاردهم)

سوخته
بنت الشاطی نویسنده معروف مصری می گوید: زینب، خواهر حسین‌بن علی، لذّت پیروزی را در کام ابن زیاد و بنی‌امیّه خراب کرد و در جام پیروزی آنان قطرات زهر ریخت. در همه حوادث سیاسی پس...
حکمت و فلسفه

درس های محرمی (قسمت سیزدهم)

سوخته
املاس توندون رئیس سابق کنگره ملّی هندوستان می گوید:   این فداکاری‌های عالی از قبیل شهادت امام حسین(ع)، سطح فکر آدمی را ارتقاء بخشیده و شایسته است خاطره آن همیشه باقی بماند و یادآوری شود.‏...
حکمت و فلسفه

درس های محرمی (قسمت دوازدهم)

سوخته
آنتون بارا اندیشمند مسیحی می گوید: اگر حسین از آنِ ما بود، در هر سرزمینی برای او بیرقی بر می‌افراشتیم و در هر روستایی برای او منبری برپا می‌کردیم و مردم را با نام حسین...
حکمت و فلسفه

درس های محرمی (قسمت دهم)

سوخته
گیبون؛ این مورخ مشهور می نویسد: «در طی قرون گذشته و در سرزمین‌های مختلف، بشریت صحنه های حزن ‌آوری به عظمت قیام حسینی که موجب بیداری قلب خونسردترین خوانندگان خواهد شد، به خود ندیده است.»...