برچسب : درفضیلت قناعت

ادبیات ادبیات و هنر

باب سوم گلستان سعدی؛ در فضیلت قناعت (قسمت دوم)

محمد زکی زاده
در فضیلت قناعت (قسمت دوم) یکی از ملوک عجم طبیبی (۱) به خدمت مصطفی، صلی الله علیه و سلم، فرستاد. سالی در دیار عرب بود، کسی (۲) پیش وی نبرد و معالجتی از وی در...