برچسب : دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی

دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس پانزدهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (ارقام بروج و کواکب)

محمد مهدیان
  مردِ دانا دلِ ستاره شناس / که مراین برج را نهاد اساس - رقم برجها گه أعداد /  از حساب جمل گرفت و نهاد - از حمل "ها" الف ز ثور نشان / باز جوزا و...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس چهاردهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (تقسیم کره به بروج)

محمد مهدیان
پس مجموع فلک ثوابت از توهم ترسیم دوائر ششگانه بر روی منطقه البروج، به دوازده قسم متساوی تقسیم می شود، و هر قسم که بین دو نصف دائره از دو دائره عرض از قطب تا...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس سیزدهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (طول کوکب)

محمد مهدیان
طول کوکب را تقویم کوکب نیز گویند. اعنی هرگاه گویند تقویم فلان کوکب بدین مقدار است، یعنی طول آن بدان مقدار است. و حرکتی را که در تقاویم ثبت می کنند این حرکت است....
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس دوازدهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (پیرامون میل)

محمد مهدیان
اگر کوکب بر نفس معدل النهار بود آن را بعد نبود. و اگر بر نفس منطقه البروج بود آن را عرض نبود. و اگر بر یکی از دو نقطه اعتدال بود او را نه بعد...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس یازدهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (دایره عرض)

محمد مهدیان
از دوائر عظام، دائره عرض است. مقصود از این دائره، معرفت ابعاد نقاطه مفروضه بر فلک است از دائره بروج؛ خواه آن نقاط مرکز کوکبی از سیارات و ثوابت بود و خواه جز آن، چه...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس دهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (دایره میل)

محمد مهدیان
در محاسبات فلکی و دوائر کروی هرگاه بخواهیم بعد نقطه ای از دائره عظیمه ای را بدست آوریم، باید دائره عظیمه دیگری از آن نقطه مفروض و دو قطب دائره ای که مبدأ مفروض است...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

رساله میل کلی علامه حسن زاده آملی (بخش پایانی)

محمد مهدیان
یکی از مسائل مهم ضروری دینی که حاکی فنون ریاضی در متن زندگانی اجتماعی و انفرادی انسان قرار دارد، امر قبله است که این امر لزوم محاسبه حرکت میل کلی و اقبال و ادبار در...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

رساله میل کلی علامه حسن زاده آملی (بخش چهارم)

محمد مهدیان
در زیجات ابتدا بحث میل کلی و طرق تحصیل آنرا ذکر کرده اند، سبب تقدیم آنرا علامه نیشابوری در شرح فصل یازدهم مقاله اولی مجسطی عنوان کرده است، وی گوید: سبب تقدیم معرفت میل کلی...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

رساله میل کلی علامه حسن زاده آملی (بخش سوم)

محمد مهدیان
بنا بر قاعده مذکور میل کلی در این تاریخ که یکهزار و چهارصد هجری است 23 درجه و 25 دقیقه و 50 ثانیه است، زیرا از مبداء تاریخ زیج بهادری تاکنون باینصورت است....
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

رساله میل کلی علامه حسن زاده آملی (بخش دوم)

محمد مهدیان
تفسیر رتق و فتق آسمانها و زمین در قرآن، به انطباق و انفتاح معدل النهار و منطقه البروج به نظر علامه ملاجلال دوانی....