برچسب : دروس هیئت

دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

بخش سوم درس بیست و چهارم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (طالع و شرف و هبوط کواکب)

محمد مهدیان
هبوط هر کوکب مقابل شرف او بود به همان درجه. و مراد از مقابل، نظیر آن برج و درجه است یعنی برج ششم بعد از برج شرف، برج هبوط آن کوکب بود؛ و 180 درجه...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

بخش دوم درس بیست و چهارم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (طالع و شرف و هبوط کواکب)

محمد مهدیان
شرف زحل درجه بیست و یکم از برج میزانست. شرف مشتری در پانزدهم درجه سرطانست. شرف مریخ درجه بیست و هشتم جدی. شرف زهره درجه بیست و هفتم حوت. شرف عطارد پانزدهم سنبله....
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

بخش اول درس بیست و چهارم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (طالع و شرف و هبوط کواکب)

محمد مهدیان
دائره نصف النهار را بدین سبب دائره نصف النهار گویند که چون مرکز جرم شمس مثلاً، به حرکت اولی در فوق الارض با او موافات کند یعنی بدو رسد، زمان روز به تقریب نصف شود؛...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

بخش دوم درس بیست و سوم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (وتد السماء و وتد الأرض)

محمد مهدیان
پس از تحصیل بیوت اثناعشر زایجه، مواضع سیارات را استخراج می کنند، سپس احکام نجومی را مطابق اوضاع کواکب به نسبت با یکدیگر و مواضع آنها در بیوت و دیگر اموری که به احکام تعلّق...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

بخش اول درس بیست و سوم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (وتد السماء و وتد الأرض)

محمد مهدیان
چنانکه دائره نصف النهار هر یک از دائره معدل و دائره افق را به تناصف تقاطع می کند، دائره منطقه البروج را نیز به دو نقطه متقابل تنصیف می کند یکی را که فوق الارض...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

بخش دوم درس بیست و دوم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (خط اعتدال و زوال)

محمد مهدیان
چون دائره نصف النهار، عالم جسمانی را نسبت به شخص در هر نقطه ای از بسیط الارض به دو نصف مشرق و مغرب منقسم میسازد، و دائره افق نیز محکوم بدین حکم است اعنی به...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

بخش اول درس بیست و دوم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (خط اعتدال و زوال)

محمد مهدیان
اقسام حُکّ یعنی آلات قطب نماها، چون بر سطح مستوی بر قاعده طبیعی مصنوعی خود قرار گیرند، عقربه آنها در سطح دائره نصف النهار می باشد. و به عبارت دیگر: عقربه آنها همین خط نصف...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس بیست و یکم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (دائره نصف النهار)

محمد مهدیان
هرگاه بخواهیم هر یک از مدارات یومی، یا لیلی را به دو نیم کنیم که چون کوکب به نقطه منتصف رسیده است قوس النهار یا قوس الیل به دو نصف منقسم گردد به دائره نصف...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

بخش دوم درس بیستم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (خط استوا)

محمد مهدیان
افق خط استواء را افق فلک مستقیم و افق کره منتصبه گویند. از این روی که حرکت معدل النهار -وان شئت قلت: حرکت فلک، و حرکت کره عالم- و جمیع مدارات موازی آن که مدارات...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

بخش اول درس بیستم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (خط استوا)

محمد مهدیان
دائره عظیمه ای که بر کره ارض در سطح معدل النهار حادث شود -یعنی از آن مایل نبود- آن را خط استواء گویند....