برچسب : دروس هیئت

دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس پانزدهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (ارقام بروج و کواکب)

محمد مهدیان
  مردِ دانا دلِ ستاره شناس / که مراین برج را نهاد اساس - رقم برجها گه أعداد /  از حساب جمل گرفت و نهاد - از حمل "ها" الف ز ثور نشان / باز جوزا و...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس چهاردهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (تقسیم کره به بروج)

محمد مهدیان
پس مجموع فلک ثوابت از توهم ترسیم دوائر ششگانه بر روی منطقه البروج، به دوازده قسم متساوی تقسیم می شود، و هر قسم که بین دو نصف دائره از دو دائره عرض از قطب تا...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس سیزدهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (طول کوکب)

محمد مهدیان
طول کوکب را تقویم کوکب نیز گویند. اعنی هرگاه گویند تقویم فلان کوکب بدین مقدار است، یعنی طول آن بدان مقدار است. و حرکتی را که در تقاویم ثبت می کنند این حرکت است....
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس دوازدهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (پیرامون میل)

محمد مهدیان
اگر کوکب بر نفس معدل النهار بود آن را بعد نبود. و اگر بر نفس منطقه البروج بود آن را عرض نبود. و اگر بر یکی از دو نقطه اعتدال بود او را نه بعد...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس یازدهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (دایره عرض)

محمد مهدیان
از دوائر عظام، دائره عرض است. مقصود از این دائره، معرفت ابعاد نقاطه مفروضه بر فلک است از دائره بروج؛ خواه آن نقاط مرکز کوکبی از سیارات و ثوابت بود و خواه جز آن، چه...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس دهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (دایره میل)

محمد مهدیان
در محاسبات فلکی و دوائر کروی هرگاه بخواهیم بعد نقطه ای از دائره عظیمه ای را بدست آوریم، باید دائره عظیمه دیگری از آن نقطه مفروض و دو قطب دائره ای که مبدأ مفروض است...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس نهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (میل کلی – بخش دوم)

محمد مهدیان
منطقه البروج به چهار نقطه یاد شده اعتدالین و انقلابین به چهار ربع متسای منقسم می‌گردد و مدت سیر شمس در هر ربع یکی از فصول اربعه سال شمسی در اکثر ربع مسکون است....
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس نهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (میل کلی)

محمد مهدیان
 آن که میل کلی رو به انتقاص است، بدین صورت است که معدل النهار ثابت و منطقه البروج بسوی او در حرکت است که ثواب را این حرکت بطییء به سوی جنوب است....
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس هشتم دروس هیئت (دایره ماره به اقطاب اربعه)

محمد مهدیان
حال بدان که اقصر قوسی از دایره ماره به اقطاب اربعه در میان دو منطقه معدل النهار و منطقه البروج یا میان دو قطب ایشان افتد آن را میل کلّی گویند در ازای میول جزئیه...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس هفتم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (اعتدال ربیعی و خریفی)

محمد مهدیان
چون دایره منطقه البروج با معدل النهار تقاطع می‌کند، همیشه نیمی از آن در شمال معدل النهار بود و نیم دیگر در جنوب آن. و چون شمس در سطح منطقه البروج است یعنی دائماً ملازم...