سه‌شنبه/ 6 مهر / 1400

برچسب: دروس هیئت

دائره وسط سماء رؤیت، یا دایره عرض اقلیم رؤیت ب 3

درس 29 دروس هیئت (دائره وسط سماء رؤیت، یا دایره عرض اقلیم رؤیت) – بخش سوم

دائره وسط سماء رؤیت عظیمه ایست که بدو قطب فلک البروج و دو قطب افق گذرد، و دو قطب آن دو نقطه طالع و غارب بود. و تنصیف کند هر یک از نصف ظاهر و نصف خفی از فلک البروج را. و قوسی که از این دائره میان افق و قطب فلک البروج، یا میان فلک البروج و قطب افق از جانب اقرب افتد را عرض اقلیم رؤیت گویند.

دایره وسط سماء رؤیت، یا دایره عرض اقلیم رؤیت

درس 29 دروس هیئت (دایره وسط سماء رؤیت، یا دایره عرض اقلیم رؤیت) – بخش دوم

چون اقلیم رؤیت و سماء رؤیت دانسته آمد در تعریف دائره عرض اقلیم رؤیت و عرض آن گوییم: وزان دائره سط سماء رؤیت که همان دائره عرض اقلیم رؤیت است با دائره منطقه البروج، وزان دائره نصف النهار با دائره معدل النهار است.

درس 28 دروس هیئت (دایره اول السموت، دایره مشرق و مغرب) 2

درس 28 دروس هیئت (دایره اول السموت، دایره مشرق و مغرب) – بخش دوم

اگر کوکب یا نقطه مفروض بر فلک، بر نفس دائره اول السموت افتد و در سمت الرأس نبود، در اینصورت دائره ارتفاع با دائره اول السموت یکی شوند یعنی منطبق بر بکدیگر شوند و خط مشرق و مغرب اعتدال در سطح هر دو قرار گیرد و کوکب را یا نقطه مفروض را در اینصورت سمت نبود.

دایره اول السموت، دایره مشرق و مغرب

درس 28 دروس هیئت (دایره اول السموت، دایره مشرق و مغرب) – بخش اول

اینک سخن در سمت کوکب و مبدء سمت آنست. جمع سمت سموت است مثل رخت و رخوت، و شرط و شروط و نظائر آنها. و دائره اول السموت مبدء سمت است که اوّل سموت است. در بسیاری از کتابها اول السموت به اوّل السموات تحریف شده است که کاتب یا حروف چین آنرا سماوات جمع سماء پنداشته است.

بخش دوم درس بیست و ششم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (فلک هیوی و عرض بلد)

بخش دوم درس بیست و ششم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (فلک هیوی و عرض بلد)

مطلب دیگر: در دروس قبل دانسته ایم که رسیدن مرکز قرص شمس به دائره نصف النهار تعبیر به موافات، و به رسیدن آن به خط زوال، و به وصول آن به وسط قبه، و به وسط سماء، و دخول آن در حلقه شده است. اکنون سخن ما این است که این معنی در روایات تعبیر به وصول شمس به کبد سماء نیز شده است.

دائره وسط سماء رؤیت، یا دایره عرض اقلیم رؤیت ب 3

درس 29 دروس هیئت (دائره وسط سماء رؤیت، یا دایره عرض اقلیم رؤیت) – بخش سوم

دائره وسط سماء رؤیت عظیمه ایست که بدو قطب فلک البروج و دو قطب افق گذرد، و دو قطب آن دو نقطه طالع و غارب بود. و تنصیف کند هر یک از نصف ظاهر و نصف خفی از فلک البروج را. و قوسی که از این دائره میان افق و قطب فلک البروج، یا میان فلک البروج و قطب افق از جانب اقرب افتد را عرض اقلیم رؤیت گویند.

دایره وسط سماء رؤیت، یا دایره عرض اقلیم رؤیت

درس 29 دروس هیئت (دایره وسط سماء رؤیت، یا دایره عرض اقلیم رؤیت) – بخش دوم

چون اقلیم رؤیت و سماء رؤیت دانسته آمد در تعریف دائره عرض اقلیم رؤیت و عرض آن گوییم: وزان دائره سط سماء رؤیت که همان دائره عرض اقلیم رؤیت است با دائره منطقه البروج، وزان دائره نصف النهار با دائره معدل النهار است.

درس 29 دروس هیئت - دایره وسط سماء رؤیت

درس 29 دروس هیئت (دایره وسط سماء رؤیت، یا دایره عرض اقلیم رؤیت) – بخش اول

در علم هیأت از هشت اقلیم بحث می شود: هفت اقلیم زمینی و یک اقلیم آسمانی. در صحف عرفانی نیز از هشت اقلیم سخن بمیان می آید: هفت اقلیم ارضی و یک اقلیم فوق طبیعت و ورای آن که آنرا عالم منفصل نیز می گویند.

درس 28 دروس هیئت (دایره اول السموت، دایره مشرق و مغرب) 2

درس 28 دروس هیئت (دایره اول السموت، دایره مشرق و مغرب) – بخش دوم

اگر کوکب یا نقطه مفروض بر فلک، بر نفس دائره اول السموت افتد و در سمت الرأس نبود، در اینصورت دائره ارتفاع با دائره اول السموت یکی شوند یعنی منطبق بر بکدیگر شوند و خط مشرق و مغرب اعتدال در سطح هر دو قرار گیرد و کوکب را یا نقطه مفروض را در اینصورت سمت نبود.

دایره اول السموت، دایره مشرق و مغرب

درس 28 دروس هیئت (دایره اول السموت، دایره مشرق و مغرب) – بخش اول

اینک سخن در سمت کوکب و مبدء سمت آنست. جمع سمت سموت است مثل رخت و رخوت، و شرط و شروط و نظائر آنها. و دائره اول السموت مبدء سمت است که اوّل سموت است. در بسیاری از کتابها اول السموت به اوّل السموات تحریف شده است که کاتب یا حروف چین آنرا سماوات جمع سماء پنداشته است.

بخش دوم درس بیست و ششم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (فلک هیوی و عرض بلد)

بخش دوم درس بیست و ششم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (فلک هیوی و عرض بلد)

مطلب دیگر: در دروس قبل دانسته ایم که رسیدن مرکز قرص شمس به دائره نصف النهار تعبیر به موافات، و به رسیدن آن به خط زوال، و به وصول آن به وسط قبه، و به وسط سماء، و دخول آن در حلقه شده است. اکنون سخن ما این است که این معنی در روایات تعبیر به وصول شمس به کبد سماء نیز شده است.

اسکرول به بالا