برچسب : دروس هیئت

دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس نهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (میل کلی – بخش دوم)

محمد مهدیان
منطقه البروج به چهار نقطه یاد شده اعتدالین و انقلابین به چهار ربع متسای منقسم می‌گردد و مدت سیر شمس در هر ربع یکی از فصول اربعه سال شمسی در اکثر ربع مسکون است....
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس نهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (میل کلی)

محمد مهدیان
 آن که میل کلی رو به انتقاص است، بدین صورت است که معدل النهار ثابت و منطقه البروج بسوی او در حرکت است که ثواب را این حرکت بطییء به سوی جنوب است....
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس هشتم دروس هیئت (دایره ماره به اقطاب اربعه)

محمد مهدیان
حال بدان که اقصر قوسی از دایره ماره به اقطاب اربعه در میان دو منطقه معدل النهار و منطقه البروج یا میان دو قطب ایشان افتد آن را میل کلّی گویند در ازای میول جزئیه...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس هفتم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (اعتدال ربیعی و خریفی)

محمد مهدیان
چون دایره منطقه البروج با معدل النهار تقاطع می‌کند، همیشه نیمی از آن در شمال معدل النهار بود و نیم دیگر در جنوب آن. و چون شمس در سطح منطقه البروج است یعنی دائماً ملازم...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس ششم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (مدارات عرضی)

محمد مهدیان
در حرکت ثانیه (حرکت بر اساس منطقه البروج) نیز همانند حرکت اولی (حرکت بر اساس معدل النهار) دارای دایره های کوچکتر موازی با منطقه بر اساس نقاط مفروض هستند که البته به دایره های موازی...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس پنجم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (دایره منطقه البروج)

محمد مهدیان
در مقابل حرکت اولی، حرکت ثانیه است که حرکت ستارگان ثابت است که مانند حرکت اولی به آسانی معلوم نگردد، بلکه به رصد معلوم گردد. منطقه حرکت ثانیه را -یعنی حرکت عظیمیه فلکه ثوابت را-...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس چهارم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (دایره معدل النهار)

محمد مهدیان
منطقه حرکت اولی را که از دوائر عظام است، دایره معدل النهار گویند. و به اطلاق معدل النهار و به تخفیف معدل نامند و از آن تعبیر به منطقه فلک اعلی و اعظم، و منطقه...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس سوم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (حرکت و اقسام آن)

محمد مهدیان
حرکت خواه فلکی و خواه غیر فلکی، به بسیطه و مختلفه منقسم می‌شود. ولکن به اقتضای بحث منظور حرکت فلکی است. حرکت بسیطه را حرکت متشابهه نیز گویند....
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس دوم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (تقسیم دایره)

محمد مهدیان
تمام اشکال (شکل‌های) ریاضی به مثلث برمی‌گردند و مثلث به دایره. به همین جهت دایره را افست الاشکال می‌نامند. نظام وجود نیز بر اساس دایره است همان‌طور که گوییم: انّا للّه و انّا الیه راجعون...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس اول دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (قطر، دایره عظیمه و صغیره)

محمد مهدیان
محاسبات علم هیئت تنها از طریق دایره‌ های عظیمه امکان‌پذیر خواهد بود و دایره‌های صغیره جایگاهی در محاسبات نداشته و صرفاً در برخی مباحث تئوری مورد بررسی قرار می‌گیرد....