برچسب : دریا

رمزهای موفقیت

خدا کجاست؟

مهسا زکی زاده
خدا گفتم: خداکجاست؟ گفت: بتو خواهم گفت که خدا کجاست؟ گفتم: تو میگویی،خداهمه جاست، اماهمه چیز را می بینم جز خدا را؟؟ باخنده ای معنی دار گفت: بیچاره ماهی دریا، همه چیز رامی بیند،جز دریا...