برچسب : در ضعف و پیری

ادبیات ادبیات و هنر

باب ششم گلستان سعدی / در ضعف و پیری (قسمت سوم)

محمد زکی زاده
در ادامه مطالب گلستان سعدی به باب ششم ( در ضعف و پیری ) می پردازیم. وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم، دل آزرده به کُنجی نشست و گریان همی‌گفت......
ادبیات ادبیات و هنر

باب ششم گلستان سعدی / در ضعف و پیری (قسمت دوم)

محمد زکی زاده
در ادامه مطالب گلستان سعدی به باب ششم ( در ضعف و پیری ) می پردازیم. گفتم: چون روم که نه پای رفتن است؟ گفت: این نشنیدی که صاحبدلان گفته‌اند: رفتن و نشستن به که...