برچسب : در فواید خاموشی

ادبیات ادبیات و هنر

باب چهارم گلستان سعدی / در فواید خاموشی (قسمت چهارم)

محمد زکی زاده
باب چهارم گلستان سعدی / در فواید خاموشی (قسمت چهارم)... تنی چند از بندگان سلطان محمود گفتند حسن میمندی(1) را که: سلطان امروز تو را چه گفت در فلان مصلحت(2)؟...