برچسب : در ماهیت علم شعر و صلاحیت شاعر

ادبیات چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / مقالت دوم؛ در چگونگی شاعر و شعر او

محمد زکی زاده
چهارمقاله در چگونگی شاعر و شعر او ... اما شاعر باید که سلیم الفطره (1)، عظیم الفکره (2)، صحیح الطّبع (3)، جیّدالرّویّه (4)، دقیق النّظر (5) باشد، در انواع علوم متنوع باشد و در اطراف...
ادبیات چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / مقالت دوم؛ ماهیت علم شعر و صلاحیت شاعر

محمد زکی زاده
شاعری صناعتی است که شاعر بدان صناعت اتّساق مقدمات مُوهمه کند والتئام قیاسات مُنتجه، بر آن وجه که معنی خُرد را بزرگ گرداند و معنی بزرگ را خُرد....