برچسب : در چگونگی شاعر و شعر او

ادبیات چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / مقالت دوم؛ در چگونگی شاعر و شعر او

محمد زکی زاده
چهارمقاله در چگونگی شاعر و شعر او ... اما شاعر باید که سلیم الفطره (1)، عظیم الفکره (2)، صحیح الطّبع (3)، جیّدالرّویّه (4)، دقیق النّظر (5) باشد، در انواع علوم متنوع باشد و در اطراف...