برچسب : دزدی

روانشناسی موفقیت

ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ روانی چیست؟

مهسا زکی زاده
ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ روانی چیست؟ بسیاری از ما ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻢ می آوریم، درواقع دچار ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊﯼ هستیم اما ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺗﻤﯿﺰ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎ، ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ، نور ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ، ﻭﺭﺯﺵ، ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ ﻭ غیره.. ناخودآگاه ﺩﺳﺖ ﺑﻪ...