برچسب : دستورالعمل اجرایی

بخشنامه ها

اصلاح دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده ۱۳۲ ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۸۱ مورخ  ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ دسته: ماده ۱۳۲ ق.م.م موضوع: اصلاح دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده ۱۳۲ ق.م.م پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۱۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ درخصوص دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده ۱۳۲...