برچسب : دستور عرفانی

عارفانه

برکات در تاریکی دل شب (قسمت آخر)

سوخته
اما شب هنگام انزوای از خلق و انقطاع از مشاغل روز است که انسان را به خلوت و وحدت می کشاند و خلوت و وحدت به توحد می رسانند، و تا انسان به توحد نرسیده...
عارفانه

برکات در تاریکی دلِ شب (قسمت دوم)

سوخته
اما شب هنگام انزوای از خلق و انقطاع از مشاغل روز است که انسان را به خلوت و وحدت می کشاند و خلوت و وحدت به توحد می رسانند، و تا انسان به توحد نرسیده...
حکمت و فلسفه عارفانه

برکات در تاریکی دلِ شب (قسمت اول)

سوخته
اما شب هنگام انزوای از خلق و انقطاع از مشاغل روز است که انسان را به خلوت و وحدت می کشاند و خلوت و وحدت به توحد می رسانند، و تا انسان به توحد نرسیده...
عارفانه

تطهیر نمودن تن بخاطر نزدیکی به شجره ی دنیا

سوخته
در روایت فرمودند: وقتی دیدیم حضرت آدم رو به دنیای آلوده کرد، برای تطهیر او در هنگام نماز دستور دادیم که صورت خود را بشوید. و از آنجا که با پا به طرف دنیا رفت...
عارفانه

نامه ای به یک دل شکسته

سوخته
نامه‏ ایست که به دل‏ شکسته‏ اى رحمه اللّه علیه نوشته‏ ایم: بسم اللّه خیر الأسماء یار مفروش بدنیا که بسى سود نکرد آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود  ندانم خواجه در چه حال و منوال...
عارفانه

چه خواهی که نداری و برای تو نیست؟!

سوخته
نامه ها برنامه ها دستور عرفانی باری، بیمار بیدار پیش از آنکه دست از جان بشوید و منادی حق را لبیک بگوید طبیب طلبد و درد خویش را بدو گوید و درمان جوید، از این...