برچسب : دعا

رمزهای موفقیت

برای هم دعای خوب کنیم

مهسا زکی زاده
برای هم دعای خوب کنیم اگر شخصی برای دیگران دعا کند ؛خدا میگوید به تو صد هزار برابرمثل او میبخشم. این در حالیست که اگر برای خودش دعا میکرد فقط به اندازه همان یک دعایش...