برچسب : دعوتنامه اسناد و مدارک مشاغل

راهکارهای مالیاتی

آشنایی با برگه‌های مالیاتی – دعوتنامه اسناد و مدارک سامانه سنتی مشاغل

محمد مهدیان
صاحبان مشاغل مکلفند سالانه در موعد مقررشده در قانون مالیات‌های مستقیم (در حال حاضر، حداکثر تا پایان خردادماه) نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند. پس از این مرحله، نوبت به سازمان امور مالیاتی...