برچسب : دفاتر اسناد رسمی

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸۵

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸۵: در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم ‌از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به‌ موجب سند رسمی صورت می‌گیرد صاحبان...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸۴

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸۴: ادارات ثبت مکلف اند در آخر هر ماه فهرست کامل ‌شرکتها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات‌ حاصله در مورد شرکتها‌و موسسات موجود...