برچسب : دفاتر قانونی

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۹۳

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۹۳: نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا...