شنبه/ 2 بهمن / 1400

یک لقمه نان پرپری من بخورم یا اکبری

دهخدا

یک گل از صد گلش نشکفته بودن

یک گل از صد گلش نشکفته بودن

یک گل از صد گلش نشکفته بودن یعنی در عنفوان شباب و جوانی بودن. در ادامه بیتی از اوحدی به عنوان مثالی آورده شده است.

یک روده راست در شکم نداشتن

یک روده راست در شکم نداشتن

یک روده راست در شکم نداشتن به مزاح یعنی همیشه دروغ گفتن. در مطالب بعد نیز به ذکر کنایه ها و ضرب المثل های دیگر می پردازیم.

یک پا پیش و یک پا پس گذاشتن

یک پا پیش و یک پا پس گذاشتن

یک پا پیش و یک پا پس گذاشتن یعنی مردد و دو دل بودن. در ادامه بیتی از مولانا نیز به عنوان مثالی ذکر شده است.

یا زنگی زنگ یا رومی روم

یا زنگی زنگ یا رومی روم

یا زنگی زنگ یا رومی روم یعنی بر یک عقیده پا بر جای باش. در مطالب بعد به ذکر موارد دیگر می پردازیم.

یا زر یا زور یا زاری

یا زر یا زور یا زاری

یا زر یا زور یا زاری یعنی چون تو را مال و قوتی نیست به چرب زبانی و یا اطاعت مشغول شو

هزارش ماتم و یکدم عروسیست

هزارش ماتم و یکدم عروسیست

هزارش ماتم و یکدم عروسیست یعنی آلام و دردهای جهان بیشتر از لذات آن است. در مطالب بعد به ذکر موارد دیگر می پردازیم.