سه شنبه/ 9 خرداد / 1402
استاد شفیعی کدکنی: در حق دهخدا کوتاهی کرده‌ایم

دهخدا

علی اکبر دهخدا

به بهانه سالروز درگذشت علامه علی اکبر دهخدا

در سال ۱۳۲۵ با همکاری میرزا جهانگیرخان و میرزا قاسم خان روزنامه صوراسرافیل را منتشر کردند. این روزنامه از نشریات مهم صدر مشروطیت بود و در مبارزات آزادی خواهان تاثیر مهمی داشت.

یک گل از صد گلش نشکفته بودن

یک گل از صد گلش نشکفته بودن

یک گل از صد گلش نشکفته بودن یعنی در عنفوان شباب و جوانی بودن. در ادامه بیتی از اوحدی به عنوان مثالی آورده شده است.

یک روده راست در شکم نداشتن

یک روده راست در شکم نداشتن

یک روده راست در شکم نداشتن به مزاح یعنی همیشه دروغ گفتن. در مطالب بعد نیز به ذکر کنایه ها و ضرب المثل های دیگر می پردازیم.

یک پا پیش و یک پا پس گذاشتن

یک پا پیش و یک پا پس گذاشتن

یک پا پیش و یک پا پس گذاشتن یعنی مردد و دو دل بودن. در ادامه بیتی از مولانا نیز به عنوان مثالی ذکر شده است.

یا زنگی زنگ یا رومی روم

یا زنگی زنگ یا رومی روم

یا زنگی زنگ یا رومی روم یعنی بر یک عقیده پا بر جای باش. در مطالب بعد به ذکر موارد دیگر می پردازیم.

یا زر یا زور یا زاری

یا زر یا زور یا زاری

یا زر یا زور یا زاری یعنی چون تو را مال و قوتی نیست به چرب زبانی و یا اطاعت مشغول شو