برچسب : دوست داشتن

رمزهای موفقیت

مهربان باش و دوست بدار

هادی جنگجو
با شروع هر صبح فکر کن تازه به دنیا آمدی، مهربان باش و دوست بدار و عاشق باش شاید فردایی نباشد، شاید فردایی باشد اما عزیزی نباشد… جواهرات حکمت(بخش سوم)...