برچسب : دکتر مهدی حمیدی شیرازی

ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

در شبستان شعر معاصر همراه با دکتر مهدی حمیدی شیرازی

زهرا فخرایی
دکتر مهدی حمیدی شیرازی شاعر شیرین سخن خطه ادب پرور شیراز و از قصیده سرایان معروف ادبی است. دهه اول زندگی شاعرانه اش در رویاهای ایام جوانی گذشت و سخنش عشق و غزل بود. پس...