یکشنبه/ 9 مهر / 1402
مهارت ارتباط با فرزندان

دکتر ناصری

ترس از مدرسه رفتن

ترس کودک از مدرسه و راه های مقابله با آن

ترس از مدرسه رفتن در ۱ تا ۲ درصد دانش آموزان دیده می‌شود و حدود نصف موارد با اضطراب همراه است. افسردگی در بیش از نیمی از موارد و رفتار ستیزه جویی در پنجاه درصد مشاهده می‌شود.