برچسب : دکتر هلاکویی

رمزهای موفقیت

بهترین راه ایجاد دگرگونی در خودت است

مهسا زکی زاده
بهترین راه ایجاد دگرگونی در خودت است ﺗﻮ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺪﻫﯽ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪ. ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ...
رمزهای موفقیت

اگر شاد نیستید زندگی رو باختید

اگر شاد نیستید زندگی رو باختید اگر اهل شادی و تفریح نیستید در قبرستان غم‌های کودکی زنده به گور شدید اگر شما کسی هستید که زندگی رو اینقدر سخت گرفتید که فکر میکنید فقط باید...