برچسب : دیباچه گلستان

ادبیات

بررسی و تأمل بر گلستان سعدی / آغاز کلام

محمد زکی زاده
گلستان اثر سعدی شیرازی یکی از مهم ترین و غنی ترین کتب در ادبیات فارسی و حتی ادبیات جهان به شمار می رود....